• ران کامل بوقلمون
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۷۹,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • قرقاول منجمد
  ۲۳۷,۰۰۰ تومان
 • جوجه فلفلی
  ۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین منجمد
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۴۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم