• ران کامل بوقلمون
  ۵۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • قرقاول منجمد
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • جوجه فلفلی
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین منجمد
  ۱۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم