• فيله مرغ ساده
  ۸۲,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اکبر جوجه
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم