• ران مرغ پاک شده
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۱۷۹,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اکبر جوجه
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۳۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۳۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۳۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۳۳۷,۰۰۰ تومان