• شنیسل فیله نارنجی
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ کبابی
  ۶۷,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله پنیر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ناگت مرغ
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران نارنجی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه اسپایسی
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم