• جوجه کباب تندوری ماسالا
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ایتالیایی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با سس سیر
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ترش
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه چینی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با استخوان
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم