• جوجه کباب ایتالیایی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با سس سیر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ترش
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه چینی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با استخوان
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مرغ شکم پر
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم