• همبرگر مرغ
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته ۳ عدد)
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با سس سیر
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ترش
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه چینی
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با استخوان
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مرغ شکم پر
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم