دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی هامور
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان
 • شاه میگو با پوست
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۲۶۳,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۵۳,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان