دسته بندی
 • ماهی هامور
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۳۹,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو منجمد 60-51
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۱۸۵,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ماهی سفید دودی
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم