دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی هامور
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۳۹,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو منجمد 60-51
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۲۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۲۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا رقم 2
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان