دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی هامور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • میگو منجمد 60-51
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۳۶۹,۸۰۰ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم