دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی هامور
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۴۴,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
 • شاه میگو با پوست
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سرخو
  ۲۴۳,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم