دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی قزل آلا
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو منجمد 60-51
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۳۶۹,۸۰۰ تومان
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم