دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی قزل آلا
  ۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۳۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی هامور
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم