دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • ماهی قزل آلا
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو منجمد 60-51
  ۳۴۸,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۲۵۴,۸۰۰ تومان
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم