دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شاه میگو با پوست
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۳۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم