دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • سس بن ظفر
  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دلمه
  ۳۲,۵۰۰ تومان
 • پیراشکی پیتزا
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم