دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • دلمه ظفر
  ۲۱۸,۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • سس بن ظفر
  ۹۷,۵۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۸۵,۴۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۴۸,۵۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۱۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم