پیش غذاها و غذاهای آماده
 • سس بن ظفر
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم