دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • مطبل
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • سس سالاد مخصوص
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • سوسیس بندری
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • شله زرد
  ۵۰,۰۰۰ تومان به ازاری هر عدد
 • دلمه ظفر
  ۳۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • سس بن ظفر
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۶۳,۵۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۱۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم