دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • مطبل
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • سس سالاد مخصوص
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • سوسیس بندری
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • شله زرد
  ۶۰,۰۰۰ تومان به ازاری هر عدد
 • دلمه ظفر
  ۳۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • سس بن ظفر
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم