دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

 • پیراشکی پیتزا
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • فلافل ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان