دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • پیراشکی گوشت
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان
 • حلیم بادمجان ظفر
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • میرزا قاسمی ظفر
  ۸۹,۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کشک بادمجان ظفر
  ۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم