دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دلمه ظفر
  ۳۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حلیم بادمجان ظفر
  ۲۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • سوسیس بندری
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • کشک بادمجان ظفر
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم