دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۱۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم