دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۷۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هر بسته۳ عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۳۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در بسته ۳ عدد )
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم (تعداد در بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۶۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هر بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته ۳ عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته۳عدد)
  کیلوگرم