دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم