دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم