دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۷۷,۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۷۸,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم