دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک برگر
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم