دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۸۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هر بسته۳ عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هر بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در بسته ۳ عدد )
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم (تعداد در بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم (تعداد در هربسته ۳ عدد)
  کیلوگرم