دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • نگینی استانبولی
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک کوهان
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۲۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم