دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • نگینی استانبولی
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • استیک کوهان
  ۳۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم