• نگینی استانبولی
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۲۶۳,۲۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۲۵۳,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۱۷۲,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت شتر خورشتی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم