• نگینی استانبولی
  ۱۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • استیک کوهان
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۲۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم