دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • اسلایس استیک ویژه
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۹۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۹۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۹۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم