دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • فیله استیک ویژه
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۵۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۴۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۵۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۴۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم