• سردست گوسفندی بی استخوان
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۵۱۵,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۵۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۹۶,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • استیک ران گوسفندی
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۳۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم