• سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۱,۴۶۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۱,۱۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم