• سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۷,۲۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم