• سردست گوسفندی بی استخوان
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک دوکا
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم