• سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۷,۲۰۰ تومان به ازای هربسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • چرخکرده گوسفندی ظفر
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۱۹۳,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۵۵۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم