• سردست گوسفندی بی استخوان
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • چرخکرده گوسفندی ظفر
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۱۹۳,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۵۵۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۱۸۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۱۹۳,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم