دسته بندی: گوسفندی فرآوری شده

گوسفندی فرآوری شده
 • استیک دوکا
  ۵۰۷,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۳۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۳۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب سرآشپز
  ۵۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۵۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم