دسته بندی: گوسفندی فرآوری شده

گوسفندی فرآوری شده
 • استیک دوکا
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب سرآشپز
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۳۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم