گوسفندی فرآوری شده
 • استیک گوسفندی
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب سرآشپز
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب بره
  ۲۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم