گوسفندی فرآوری شده
 • استیک دوکا
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۱۵۸,۷۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب سرآشپز
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۲۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم