دسته بندی: گوسفندی فرآوری شده

گوسفندی فرآوری شده
 • استیک دوکا
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۹۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب سرآشپز
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم