دسته بندی: گوسفندی فرآوری شده

گوسفندی فرآوری شده
 • استیک دوکا
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
 • استیک گوسفندی
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۳۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب سرآشپز
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۳۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم