دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • مغز گوساله
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • سرسینه گوساله
  ۴۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • کباب برگ
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۷,۲۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فيله زبان گوساله
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۱۳۸,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۱۵۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم