دسته بندی: گوشت قرمز

گوشت قرمز
 • سرسینه گوساله
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • کباب برگ
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • دنده کباب
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم