دسته بندی
  • چرخکرده شتر
    ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۱۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم