دسته بندی
  • چرخکرده شتر
    ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم