• کوفته مخصوص
  ۵۱۷,۰۰۰ تومان
 • قلم گوساله
  ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۸۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۹۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد