• ماهیچه دست گوسفندی
  ۵۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۲۶۴,۷۰۰ تومان
 • بره با لیمو و نعناع
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۷۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد