• کباب سرآشپز
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • بره با لیمو و نعناع
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد