• استیک RIBEYE
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان