• گل ماهیچه گوساله
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت شتر خورشتی
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۴۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۴۸,۰۰۰ تومان