• گل ماهیچه گوساله
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت شتر خورشتی
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۹۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته