دسته بندی: همبرگر

همبرگر
 • استیک برگر
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر بوقلمون
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر شترمرغ
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت ساده
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم