دسته بندی: غذاهای آماده

 • مطبل
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • سوسیس بندری
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • شله زرد
  ۶۰,۰۰۰ تومان به ازاری هر عدد
 • سالاد روسی ظفر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • فلافل ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان