دسته بندی: غذاهای آماده

 • سالاد روسی ظفر
  ۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دلمه
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیراشکی پیتزا
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • فلافل ظفر
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • حلیم بادمجان ظفر
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • میرزا قاسمی ظفر
  ۸۹,۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم