دسته بندی: غذاهای آماده

 • سالاد روسی ظفر
  ۶۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • فلافل ظفر
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • حلیم بادمجان ظفر
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • میرزا قاسمی ظفر
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کشک بادمجان ظفر
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم