دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • دلمه ظفر
  ۱۷۴,۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • سس بن ظفر
  ۸۷,۵۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۷۵,۴۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۶۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی مراکشی
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی سبزیجات
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۷۹,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم