دسته بندی: سالادها

 • سس بن ظفر
  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان