دسته بندی: سالادها

 • سس بن ظفر
  ۸۷,۵۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۷۲,۲۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۶۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۴۸,۴۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۴۸,۸۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان