دسته بندی: سالادها

 • سس بن ظفر
  ۸۷,۵۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۷۱,۷۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۲۳,۵۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۴۸,۴۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۷۵,۰۰۰ تومان