دسته بندی: سالادها

 • سس سالاد مخصوص
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان