دسته بندی: سالادها

 • سس بن ظفر
  ۹۷,۵۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۸۵,۴۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۴۸,۵۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان