دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

 • حلیم بادمجان ظفر
  ۲۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • میرزا قاسمی ظفر
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کشک بادمجان ظفر
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • الویه مخصوص ظفر
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ مکزیکی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • شنيسل قارچ
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان