دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • سبزی خوردن شمال
  ۶۳,۵۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • فلافل ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • حمص ظفر
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قارچ مکزیکی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • دلمه ظفر
  ۳۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم
 • سالاد سزار ظفر
  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۶۵,۰۰۰ تومان