دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • سبزی خوردن شمال
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • فلافل ظفر
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • دلمه
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ مکزیکی
  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • حمص ظفر
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • باباغنوش
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان