دسته بندی: پیش غذاها و غذاهای آماده

پیش غذاها و غذاهای آماده
 • شله زرد
  ۵۰,۰۰۰ تومان به ازاری هر عدد
 • فلافل ظفر
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۶۳,۵۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سس سزار ظفر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • سس سالاد مخصوص
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان