• میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
 • میگو با سس بنیه
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم