• میگو منجمد 60-51
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • میگو با سس بنیه
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم