• میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۹۹,۸۰۰ تومان
 • ميگو متوسط
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم