• میگو منجمد 60-51
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۹۹,۸۰۰ تومان
 • شاه میگو با پوست
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم