• میگو منجمد 60-51
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
 • میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • میگو با سس بنیه
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم