دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

محصولات دریایی
 • میگو منجمد 60-51
  ۳۴۸,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دریازاد میگو سوخاری
  ۲۵۴,۸۰۰ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم