• فیله ماهی هامور
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۹۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۹۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۹۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم