• ماهی هامور
  ۲۱۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۵۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۲۶۳,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۵۳,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم