• ماهی هامور
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۴۴,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۴۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سرخو
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سوف
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۳۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم