• ماهی هامور
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۴۹,۵۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله ماهی هامور
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سرخو
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • ماهی سفید دودی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم