• ماهی هامور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم