دسته بندی: ماهی ساده

 • فیله ماهی هامور
  ۶۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۹۲,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم