• ماهی هامور
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سفید دودی
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • ماهی حلوا سیاه
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر تیکه
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سفید
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شوریده
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۵۱,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم