دسته بندی: ماهی ساده

 • فیله ماهی هامور
  ۹۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم