دسته بندی: ماهی ساده

 • ماهی هامور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم