دسته بندی: ماهی ساده

 • ماهی هامور
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۴۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سرخو
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سوف
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۳۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۳۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شوریده
  ۲۱۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم