• ماهی هامور
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی راشگو
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۳۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سرخو
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سفید دودی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • ماهی حلوا سیاه
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر تیکه
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سوف
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۲۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سفید
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم