دسته بندی: ماهی ساده

 • ماهی هامور
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله ماهی هامور
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سرخو
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی سفید دودی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد
 • ماهی شیر فیله
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۷۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سفید
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۱,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم