دسته بندی: ماهی ساده

 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۷۹,۲۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم