دسته بندی: ماهی ساده

 • فیله ماهی هامور
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۹۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم