• ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۳۹,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۲۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم