دسته بندی: ماهی فرآوری شده

 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۳۹,۹۵۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۲۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم