دسته بندی: ماهی فرآوری شده

 • ماهی کیلکا دودی بسته بندی
  ۴۹,۵۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۶۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم