دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی حلوا سیاه
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۸۲۵,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۶۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سوف
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم