دسته بندی

دسته بندی: محصولات دریایی

 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم