دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
 • بلدرچین منجمد
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۲۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۳۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم