• بلدرچین منجمد
    ۱۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • خروس محلی
    ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • کبک
    ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم