• بلدرچین منجمد
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کبک
  ۱۴۹,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم