دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۲۴۱,۰۰۰ تومان
 • خروس محلی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم