دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • بلدرچین منجمد
  ۱۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم