دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • بلدرچین منجمد
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۱۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم