دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
 • بلدرچین منجمد
  ۲۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم