دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • بلدرچین منجمد
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم