دسته بندی: سایر ماکیان

 • قرقاول منجمد
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • بلدرچین منجمد
  ۳۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۳۴۹,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم