• پای مرغ
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جگر مرغ سمین
  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • دل مرغ سمین
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • اردک کالی
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان
 • کبک
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین ساده
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ قدیم
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم