• کبک
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین ساده
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ قدیم
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم