• کتف بوفالو وینگز
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم