• کتف بوفالو وینگز
  ۶۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم