• کتف بوفالو وینگز
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه فلفلی
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۷۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم