• کتف بوفالو وینگز
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه فلفلی
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۳۳,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۹,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم