• اکبر جوجه
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پای مرغ
  ۱۳,۲۰۰ تومان
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جگر مرغ سمین
  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • دل مرغ سمین
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • بال مرغ مکزیکی
  ۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ قدیم
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم