• 5%
  سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۷۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۲۶,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • جوجه منجمد سمین
  ۳۳,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۳۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  فيله مرغ ساده
  ۴۹,۹۰۰ تومان ۴۷,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  مغز ران مرغ
  ۳۶,۵۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  ساق مرغ بی پوست
  ۳۶,۵۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۳۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم