• سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۳۳,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۵۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم