دسته بندی: مرغ ساده

 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۷۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم