دسته بندی: مرغ ساده

 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم