دسته بندی: مرغ ساده

 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۹۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم