دسته بندی: مرغ ساده

 • سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۳۹,۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۵۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۸۲,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم