مرغ فرآوری شده
 • کتف بوفالو وینگز
  ۳۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه فلفلی
  ۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه پروانه‌ای یونانی
  ۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم