• بلدرچین منجمد
    ۱۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم