• بلدرچین منجمد
    ۱۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم