دسته بندی: بلدرچین

  • بلدرچین منجمد
    ۱۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • بلدرچین ساده
    ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم