• ران کامل بوقلمون
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم