• ران کامل بوقلمون
  ۶۱,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم