• همبرگر شترمرغ
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • خروس محلی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه پروانه‌ای یونانی
  ۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بندری
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب چيز اسموکی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم