• بوقلمون چرخکرده
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه اسپایسی
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بندری
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران نارنجی
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مرغ شکم پر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بلدرچین ساده
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم