• بال مرغ تند و ترش
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ کبابی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران کامل بوقلمون
  ۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • دل مرغ سمین
  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • جگر مرغ سمین
  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • پای مرغ
  ۱۲,۰۰۰ تومان