• ناگت مرغ
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای کیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ قدیم
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر مرغ
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اکبر جوجه
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه پروانه‌ای یونانی
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با استخوان
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم