• کتف مرغ
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ کبابی
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۱۷۹,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم