• پای مرغ
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • جگر مرغ سمین
  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • دل مرغ سمین
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ران کامل بوقلمون
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ کبابی
  ۶۷,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف بوفالو وینگز
  ۶۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اکبر جوجه
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ قدیم
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بندری
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم